notaris in gesprek

Milieuschadeverzekering voor notarissen

De milieuschadeverzekering (MSV) biedt dekking voor gevallen waarbij uw notariaat schade aan het milieu veroorzaakt. Het gaat hierbij niet om het acuut vrijkomen van voor het milieu schadelijke stoffen. Plotseling ontstane milieuschade valt namelijk onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Offerte aanvragen
blocks

De milieuschadeverzekering (MSV) biedt dekking voor gevallen waarbij uw notariaat schade aan het milieu veroorzaakt. Het gaat hierbij niet om het acuut vrijkomen van voor het milieu schadelijke stoffen. Plotseling ontstane milieuschade valt namelijk onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Dekking milieuschadeverzekering voor een notaris

Wat verzekert u dan wel met de MSV? De volgende gevallen worden door de MSV gedekt:

  • Bodemsaneringskosten: de kosten in het geval het noodzakelijk is de grond en het oppervlaktewater te reinigen. Dit is zowel van toepassing op het terrein van uw notariaat als op het terrein van derden. Schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering vallen ook onder de MSV;
  • Kosten die gemaakt worden bij het opruimen en afvoeren van asbest die onvoorzien is vrijgekomen;
  • Kosten die gemaakt worden met een milieuonderzoek na een milieuschade;
  • Bereddingskosten: die kosten die u maakt om milieuschade te voorkomen of te beperken in het geval het voorkomen van schade niet mogelijk is;
  • Rechtsbijstand bij verweer: de kosten die u maakt in het geval van juridische geschillen indien deze voortkomen uit milieuschade.

Uitsluitingen

De MSV dekt alleen claims die tijdens de verzekeringsduur door de verzekeraar zijn ontvangen. Aangezien milieuschade die onder de MSV valt vaak later zichtbaar is, heeft u de mogelijkheid om u nog een jaar bij te verzekeren. In dat geval zijn claims die resulteren uit het verzekerde jaar, maar pas in het bijverzekerde jaar zijn ingediend, wel gedekt. Milieuschades die het gevolg zijn van het bewust niet opvolgen van milieuvergunningen en – wetten zijn uitgesloten van dekking.

Premie van een notaris milieuschadeverzekering

De premie van de MSV is sectorafhankelijk. Zo is een notarispand meestal in een andere omgeving gelegen dan een grote productieorganisatie of een agrarisch bedrijf. De milieuaspecten en risico’s zijn hierdoor sectorspecifiek en kennen derhalve verschillende premies voor de MSV.